Industrin på rätt spår i digitaliseringsracet – men säkerheten oroar

I serien om branschvertikaler belyser Radar nyckeltal, mognadsgrad, trender samt prioriteringar vad gäller IT och digitalisering i respektive bransch. Del tre handlar om tillverkande industri.

Tillverkande industri uppvisar en klart förbättrad digital mognadsnivå under de senaste åren. Det gäller både på det operativa och det strategiska planet. Det visar den tredje delen i analysföretaget Radar Ecosystem Specialists serie som kartlägger olika branschers IT-investeringar i Sverige.

Rapporten visar att industrin har en högre verksamhetseffekt än snittet. Dessutom en god driftsäkerhet – många industrier har kapacitet att bedriva verksamhet dygnet, året runt utan incidenter. Branschen är också den som lägger mest pengar på IT i Sverige.

– Det som skiljer tillverkande industri från andra sektorer är konkurrensutsattheten. Satsningarna på industri 4.0 har kommit långt i vår omvärld, i länder som USA, Kina och Tyskland. Eftersom industrin är betydande för att generera ekonomisk tillväxt i Sverige är det positivt och viktigt att industrin ligger långt fram, säger Hans Werner på Radar Group.

Samtidigt minskar IT-budgetens tillväxttakt inom den tillverkande industrin jämfört med föregående år. Tillväxten ligger nu under det nationella snittet. Även tillväxten för den verksamhetsfinansierade IT:n ligger under snittet.

När det kommer till IT- och informationssäkerhet placerar sig industrin i botten inom flera delar, tillsammans med Sveriges kommuner. Att sällan uppdatera eller revidera befintlig säkerhetsstrategi, trots en medvetenhet kring eventuella risker innebär att blunda för baksidan av industri 4.0.

– Svensk industri är central för vår ekonomiska tillväxt samtidigt som den är utsatt för IP-stöld (upphovsrätt), konkurrens och en statsfinansierad hotbild. Man måste därför bli bättre på att jobba med risken och hotbilden proaktivt och inte bara reaktivt. Det är nödvändigt att kliva uppåt på säkerhetstrappan. Det är ett nationellt intresse, säger Hans Werner.

Läs mer.