IT-marknaden växer 2,5 procent

IT-utvecklingen bär tydliga tecken av en vikande konjunktur, inslag av strukturella problem och ökad osäkerhet. Det visar sveriges största årliga rapport, IT-Radar 2019, från analys- och rådgivningsföretaget Radar Ecosystem Specialists.

Industrialiseringen av IT där nya affärs- och leveransmodeller ersätter de traditionella har en betydande påverkan på leverantörsledet. En historiskt låg tillväxt i de reguljära IT-budgetarna stöttas under året av en fortsatt ökning av verksamheternas direkta IT-investeringar, utanför reguljär IT-budget. IT-marknaden växer genom detta med totalt 2,5 procent under 2019.

Tillväxten i svenska IT-budgetar stannar på en historiskt låg nivå om 1,2 procent. I konkurrensutsatta branscher med hög förändringstakt som tillverkande industri, handel och bank och finans är ökningen högre än inom mindre konkurrensutsatta. IT finansierad direkt av den affärsdrivande verksamheten ökar samtidigt med hela 4,6 procent under 2019. Detta innebär att cirka 20 procent av all IT kommer att finansieras direkt, utanför reguljär IT-budget.

IT-marknaden ökar med 2,5 procent under 2019 till ett värde om 165 miljarder SEK. Störst tillväxt sker inom IT-tjänster där ökningen blir 4,0 procent. Kunddrivna prioriteringar omfattar ökat värdeskapande genom automatisering, digitalisering samt IT-driven innovation. Mot detta står ett ökat behov av informationssäkerhet och cybersäkerhet.

Läs mer: IT-Radar är en årligen återkommande rapport om IT-budgetutveckling, CIO-prioriteringar, trender på IT-marknaden och IT-leverantörernas roll i det förändrade IT-ekosystemet.