Långsiktiga kostnader för AI

Potentialen för AI är enorm och det är dags att komma ur startblocken. Teknikintresse och nyfikenhet krävs. Samtidigt är det kanske dags för en annan diskussion också - den som handlar om vilka långsiktiga kostnader AI innebär. 

Det är nu centralt att höja teknikintresset och nyfikenheten inför vad ny teknik kan åstadkomma, annars finns en väsentlig risk för att bli akterseglad. Rimligt är att bli bra på att utnyttja tekniken. Av de runt tio olika deltekniker som ingår i AI-stacken arbetar idag de flesta svenska företag idag med maskininlärning, machine learning. 

Sett till samhället som helhet ser han allra störst potential för AI inom sjukvården. Fredrik Holmgren, Pedabs VD,  konstaterar också att det finns ett stort intresse inom försvarsindustrin. För Pedabs del handlar det konkret om verksamheter inom de branscher som har tillgång till mest data, kopplat till investeringar inom IoT och automation  – bank, försäkring, telekom och i viss mån offentlig sektor. 

– Dessutom finns det tillämpningar hos våra stora systemintegrationspartner, där de i sin tur hjälper sina slutkunder, säger Fredrik Holmgren.

Det kommer också att bli centralt att förstå vilka långsiktiga kostnader som AI innebär för en verksamhet. Med den datacenterbelastning och därmed den energipåverkan som AI medför måste man ha kontroll över hela kostnadsutvecklingen, särskilt på drift- och förvaltningssidan.

Marknadsanalysföretaget Radar delar in AI-området i två utvecklingsvägar. Den ena, ”inkrementell AI”, finns i all teknik och i alla lösningar för att gradvis förbättra existerande produkter och att därmed skapa värde genom förbättringar för användaren. Den andra, ”utforskande AI”, skapar disruptiva möjligheter genom att bygga nya processer, flöden och affärsmodeller. Radar konstaterar att den som har som mål att skapa innovation behöver lägga fokus på den utforskande sidan. 

Data är motorn i de nya affärsmodellerna

Många företags hela existensberättigande kommer inom några år att handla om vård av data, säkrande av data och snabb och föreslående analys av data. Det gäller särskilt de största och snabbast växande företagen på marknaden. Data är motorn i de nya affärsmodellerna. 

Pedab tillhandahåller IT-infrastruktur och mjukvarulösningar. Vårt ekosystem omfattar återförsäljare, driftbolag, system integratörer och applikationsutvecklare för att tillsammans leverera de bästa IT-lösningarna till våra kunder.