​Sygain: Utan analys blir data bara information.

Digitaliserat har pratat med Fredrik Thano och Niklas Kruse för att reda ut begreppet och för att reda ut vad det betyder för dagens företag.

Magkänslans tid är förbi

Analys har varit en starkt lysande stjärna på IT-himlen. Företag har kommit olika långt – vissa använder avancerad analys medans andra funderar på vart de ska starta sin analys-resa. Hur ser ni på analysens framtid?

– Vi hävdar att tiden då man kunde ta hjälp av magkänslan snart är förbi. Företag har stora möjligheter att öka sin konkurrensfördel genom användande av analys för att nå fram till kunder. Sedan ser vi en tydlig trend att analysverktygen blir mer lättanvända, och även molnbaserade, vilket underlättar insteget för en organisation att börja arbeta med analys, menar Niklas Kruse, Business director och partner hos Sygain.

Målet är att förbättra sin verksamhet

The Economist kallar data för den nya oljan och World Economic Forum skriver om datas monetära värde. Så finns det någon anledning att inte analysera? – Rätt använt, så tror vi att alla har nytta av analys på ett eller annat sätt under förutsättning att man hela tiden strävar efter att förbättra sin verksamhet. Exempelvis så kan man med analys få ett bättre underlag när man arbetar fram verksamhetens budget och planering. Man kan också få en högre träffsäkerhet i sina marknadskampanjer och försäljning genom att förstå sina kunder och målgrupper på ett bättre sätt. Sedan finns typer av mer avancerad analys t ex churn, där man använder prediktiv analys d v s man använder historiskt data för att skapa prediktiva modeller där man kan förstå och beräkna sannolikheten för framtida utfall, tillexempel vilka kunder som kan vara mest benägna att hoppa av ett abonnemang, säger Fredrik Thano, Business developer och partner.

– Analysen syftar till att få fram ett bättre underlag för sin verksamhetsplanering inom olika områden. Utan analys blir data bara information. Med analys har du möjlighet att få ut kunskap och nya insikter. Med bra analys så kan du göra ditt data mer värdefullt, det vill säga ta till vara på det data verksamheter redan har i sin verksamhet och omvandla till affärsnytta, fortsätter han.

Största boven är låg datakvalitet

Många företag är nya på området analys, men fler och fler börjar förstå vad de har att vinna på analys. Hur ska ett företag gå till väga för att börja?

– Beroende på utgångsläge, tillgång och kvalitet på data, såväl som vad ni vill uppnå med analys går det att använda olika typer av analys – allt från mer traditionellt ”hypotesprövande” till ”explorativ analys (hypotesgenererande). Fler och fler använder sig idag av explorativ analys för att nå helt nya insikter och sedan i nästa steg testa olika hypoteser förklarar Fredrik.

Vilka vanliga fallgropar ska företagen se upp för när de börjar analysera sin data?

– Det klassiska är att datakvaliteten inte är bra det vill säga om data man samlar in är bristfälligt så blir även analys och resultat bristfälliga. Sedan är det så klart att mäta och analysera rätt saker. Marknaden, kundbeteende och omvärld förändras kontinuerligt och därför behöver man hela tiden förbättra och ompröva sina analysmetoder och datamodeller säger Niklas.

Det finns hjälp att få!

Många funktioner på företag som tidigare inte varit dataintensiva eller styrda baserade på insikter från analys får nu större krav på sig att arbeta datadrivet. Många ledare behöver hjälp med hur de ska gå till väga som tillexempel tidningen Chef rapporterar om, hur arbetar Sygain?

– Vi samarbetar både med kunder som har mognaden och den analytiska kompetensen inhouse, helt eller delvis, men även de som är i en övergångsperiod på väg att arbeta självständigt, Säger Niklas. Det kan också vara punktinsatser i olika projekt men också att vi går in med syftet att effektivisera analysprocesser i verksamheten. Som en del i detta arbetar vi med kompetensöverföring i form av kundanpassade utbildningar, workshops, projektledning med mera, Säger Nicklas.

– När vi efter behovsanalys fått grepp om var kunden befinner sig, och dess önskemål, skapar vi en plan. Våra tjänster ger organisationen, oavsett kompetensnivå och storlek på data, möjlighet att genom analysmetoder ge helt nya insikter och möjligheter, fyller Fredrik i.

Partner of the Year Ni blev under 2017 utsedda till den prestigefyllda titeln IBM Partner of the year, vilka faktorer tror ni påverkar er framgång?

– Några av de återkommande delarna vi vet att våra kunder uppskattar är framför allt vårt kundfokus, engagemang och kompetens. Vi utmärkte oss genom lokal närvaro, korta ledtider och genomförande. Vi ser det som att IBM utmärkelsen egentligen är ett kvitto från våra kunder att vi skapar stort kundvärde, avslutar Fredrik.