Open in new tab

Sverige behöver gå från ord till handling när det gäller digital transformation

Regeringens strategi för digitalisering är ett viktigt steg på vägen för fortsatt utveckling och användning av digital teknik och transformeringen av det svenska samhällets tjänster, service och produkter.

En nationell strategi är dock inte tillräckligt. Det krävs handlingsplaner med tydliga incitament och långsiktig hållbarhet.

Riksorganisationen för e-kompetens (REK) och Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD) är ideella organisationer som dagligen arbetar med dessa frågor för våra medlemmar. Under åren har vi sett många strategier och politiska budskap som har karaktären av en pappersprodukt snarare än ett strategiskt styrdokument för den fortsatta utvecklingen.

Vi måste nu gå från ord till handling och det är dags för kraftsamling på bred front för att utveckla ett livslångt lärande och en högkvalitativ utbildning för alla. Detta är ytterst en demokratifråga.

Regeringens digitaliseringsstrategi innehåller en vision om ett hållbart digitaliserat Sverige med det övergripande målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Därför instiftades Digitaliseringsrådet som bland annat genomför ett antal seminarier för att lyfta och diskutera ett urval strategiska frågor, till exempel kring kompetens och digitaliseringens möjligheter.

Om regeringen menar allvar med att ta tillvara digitaliseringens kraft och möjligheter så räcker det tyvärr inte med att genomföra en serie seminarier, Man måste också vara beredd att aktivt driva på och stimulera utvecklingen, och brett ta till sig ny kunskap som skapar nya förutsättningar till kompetensförsörjning och fler arbetstillfällen.


Läs hela artikeln →
computersweden.idg.se

Läs nästa artikel

Reality check – här är 14 myter om it-säkerhet du behöver ha koll på

Läs nästa: Reality check – här är 14 myter om it-säkerhet du behöver ha koll på