Open in new tab

Undersökning visar att IT-chefer hålls ansvariga för IT-investeringar som ligger utanför deras kontroll.

Undersökningen visar att förändringen av upphandlings- och konsumtionsmönstren av IT skapar ett gap mellan verksamheten och IT. Oro över verksamhetens ökande inflytande.

24 procent av de svarande uppger att minst hälften av deras organisationers IT-utgifter styrs av verksamheten, snarare än av IT-avdelningen. Dessutom säger 19 procent att en allt större del av IT-utgifterna är på väg att hamna bortom IT-avdelningens kontroll. Undersökningsresultaten avslöjar omfattningen av IT-chefernas utmaningar när verksamheten i allt högre grad tar över IT-budgeten. 90 procent uttryckte oro över att förberedelserna för licensrevisioner blir mer tidskrävande och komplicerade.

83 procent är oroliga för att kostnaderna för molntjänster kommer öka okontrollerbart. 70 procent var oroade över att datasäkerheten blir sämre.

60 procent är oroade eller mycket oroade över den ökande risken för bristande efterlevnad av licensregler. 41 procent är oroade för att förlora kontroll och inflytande.

42 procent saknar insyn i utgifterna för IT.29 procent känner att de förlorar kontrollen över kostnaderna.


Läs hela artikeln →
it-finans.se